Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN – STERK BUITENINRICHTING TE LEERDAM 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

STERK Buiteninrichting: de VOF STERK Buiteninrichting, gevestigd aan Oud Schaik 33a, 

4141 JA te LEERDAM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90360869 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, zijnde de wederpartij van STERK Buiteninrichting 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen STERK Buiteninrichting en Opdrachtgever 

Werkzaamheden: hieronder wordt verstaan alle werkzaamheden door of in opdracht van 

STERK Buiteninrichting, waaronder begrepen ontwerp, houtbouw op maat, bestratings- en hovenierswerkzaamheden en/of advieswerkzaamheden en/of het leveren van goederen. 

Schriftelijk: in geschrift of per e-mail. 

Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 

Materialen: 

1. Bouwmaterialen: materialen die betrekking hebben op de bouw van (houten) opstallen 

2. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of tot ontwikkeling te komen. 

3. Zand, grond, teelaarde en compost. 

4. Dode materialen: alle overige producten en materialen. 

Artikel 2 – Algemeen 

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere (huidige en toekomstige) offerte of overeenkomst tussen STERK Buiteninrichting en een Opdrachtgever waarop STERK Buiteninrichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met STERK Buiteninrichting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. STERK Buiteninrichting en Opdrachtgever zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

4. De overeenkomst en algemene voorwaarden worden uitgelegd op de voor STERK Buiteninrichting meest gunstige wijze. 

Artikel 3 – Het aanbod / De offerte 

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft STERK Buiteninrichting de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Opdrachtgever de plicht STERK Buiteninrichting deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt STERK Buiteninrichting aan Opdrachtgever vooraf de offertekosten en/of ontwerpkosten bekend. 

2. STERK Buiteninrichting brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk uit. 

3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt. 

4. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de Opdrachtgever aan de STERK Buiteninrichting verstrekte informatie. 

 1. 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW. 
 2. b. Bij de prijsvormingmethode regie doet STERK Buiteninrichting een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. Uurloon en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). 
 3. 6. STERK Buiteninrichting kan op verzoek van Opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 
 4. 7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden. 
 5. 8. Het aanbod gaat schriftelijk dan wel elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 
 6. 9. Indien schriftelijk overeengekomen, zal de Opdrachtgever, de vooraf aan hem bekend gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan STERK Buiteninrichting vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen wordt gegeven. 

Artikel 4 – De Overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod schriftelijk heeft aanvaard of als STERK Buiteninrichting met de uitvoering ervan is begonnen. 

2. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. STERK Buiteninrichting is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht STERK Buiteninrichting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 5 – Specifieke bepaling betreffende de Opdrachtgever 

1. Indien door STERK Buiteninrichting of door STERK Buiteninrichting ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en zorgt dat de locatie van het werk bereikbaar en toegankelijk is. 

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat STERK Buiteninrichting kosteloos en tijdig beschikt over: 

a) alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de werkzaamheden uit te voeren en/of te realiseren; 

b) kadastrale kaarten en/of tekeningen ter zake perceelgrenzen; 

c) de vrije toegang tot het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd; 

d) mogelijkheden tot de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; 

e) voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; 

f) de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen; 

g) alle gegevens en/of goederen, waarvan STERK Buiteninrichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst; 

h) gas, water en/of elektra aansluitingen; 

i) een toiletvoorziening 

3. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft STERK Buiteninrichting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de termijn voor het verrichten van de werkzaamheden met de duur van de vertraging worden verlengd. 

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van STERK Buiteninrichting onverlet. 

5. In geval van graafwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht alle bij hem bekende informatie over kabels en leidingen aan STERK Buiteninrichting te melden. 

6. Indien Opdrachtgever levering van goederen aan STERK Buiteninrichting voorschrijft, is Opdrachtgever er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn. Deze bepaling laat de waarschuwingsplicht van STERK Buiteninrichting onverlet. 

7. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van STERK Buiteninrichting zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

b) onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; 

c) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

d) (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of organismen (zoals bijvoorbeeld asbest, 

e) isolatiematerialen, bestrijdingsmiddelen of legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

f) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; 

g) onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens. 

Het voorgaande is onverminderd een eventuele wettelijke waarschuwingsplicht van STERK Buiteninrichting. 

Artikel 6 – Specifieke bepalingen betreffende STERK Buiteninrichting 

1. STERK Buiteninrichting verbindt zich jegens de Opdrachtgever om zich in te spannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 

2. STERK Buiteninrichting is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten. 

3. STERK Buiteninrichting is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien STERK Buiteninrichting de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren. 

4. STERK Buiteninrichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STERK Buiteninrichting is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STERK Buiteninrichting kenbaar behoorde te zijn. 

5. STERK Buiteninrichting is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan STERK Buiteninrichting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

7. STERK Buiteninrichting is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen. Voorts is STERK Buiteninrichting gerechtigd afbeeldingen en/of beschrijvingen van het te leveren of geleverde werk te gebruiken voor publiciteits- en/of reclamedoeleinden, bijvoorbeeld foto’s van een (onderdeel van een) geleverde of in aanbouw zijnde opstallen, tuin of (sier)straatwerk. 

Artikel 7 Model, schets of proefmonster 

1. Is aan de Opdrachtgever een model, schets of proefmonster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

2. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van STERK Buiteninrichting en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan de gebruiker te worden geretourneerd. 

3. In geen geval zijn klachten toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van natuurproducten. 

Artikel 8 – Prijs en prijsverhoging 

1. De overeengekomen prijs van STERK Buiteninrichting is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en/of aannemingsovereenkomst. 

2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. 

3. De prijzen in offertes en overeenkomst zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4. De prijzen van materialen in offertes en overeenkomst zijn gebaseerd op dagprijzen. De bij de werkzaamheden gebruikte materialen zullen aan de Opdrachtgever op basis van beschikbaarheid en bij de uitvoering van de werkzaamheden geldende prijzen worden doorberekend aan de Opdrachtgever. 

5. STERK Buiteninrichting is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: 

a) Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; 

 1. b) Indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
 2. c) In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en/of plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 
 3. 6. STERK Buiteninrichting kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de Opdrachtgever aan STERK Buiteninrichting laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk en gemaakte kosten zullen worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst 

1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan STERK Buiteninrichting op te dragen. 

STERK Buiteninrichting zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 

 1. 2. STERK Buiteninrichting is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: a) de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of 
 2. b) de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
 3. c) de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat STERK Buiteninrichting zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of 
 4. d) de uitvoering van de wijziging voor STERK Buiteninrichting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 

onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of 

3. Indien STERK Buiteninrichting weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de opdrachtgever meedelen. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STERK Buiteninrichting zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht in te stemmen met de termijnverlenging. 

6. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STERK Buiteninrichting de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. 

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding 

1. STERK Buiteninrichting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien: 

a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b) na het sluiten van de overeenkomst STERK Buiteninrichting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van 

 1. dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van STERK Buiteninrichting kan worden gevergd; 
 2. d) Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever. 
 3. 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van STERK Buiteninrichting op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien STERK Buiteninrichting tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op geen enkele manier ontstaan. 
 4. 3. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van STERK Buiteninrichting onverlet. 

Artikel 11 – Conformiteit/garantie 

1. STERK Buiteninrichting staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. STERK Buiteninrichting zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. 

2. STERK Buiteninrichting staat garant voor verzakkingen als deze alleen verband houden met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde. 

3. Garantie op materialen aangekocht door, of op verzoek van opdrachtgever geleverd en verwerkt (niet in overeenstemming met door het bedrijf uitgebrachte advies), zal niet onder de verantwoordelijkheid van de STERK Buiteninrichting vallen. 

4. Eventuele garantie geldt niet in het geval dat materialen onder invloed van weersomstandig-heden, waaronder storm, neerslag en verkleuring door zonlicht, veranderen. Dit geldt ook voor veranderingen in materialen die het gevolg zijn van natuurlijke werking, zoals krimpen, uitzetten, scheuren en kromtrekken). 

5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

Artikel 12 – Transportrisico’s 

Alle materialen worden vervoerd voor risico van STERK Buiteninrichting, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 13 – Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden 

1. Met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt: 

STERK Buiteninrichting zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. 

2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de Opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de Opdrachtgever, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht. 

Artikel 14 – Opneming en oplevering 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

a) indien en zodra de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

b) indien en zodra het werk door de Opdrachtgever in gebruik wordt genomen. Neemt de Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c) indien en zodra STERK Buiteninrichting schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 

d) als de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

2. Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan STERK Buiteninrichting. De Opdrachtgever dient STERK Buiteninrichting in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 

Artikel 15 – Betaling 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door STERK Buiteninrichting aan te geven wijze. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 

2. Door STERK Buiteninrichting voor de aanvang van de werkzaamheden 30% van de overeengekomen prijs of aanneemsom bij wijze van voorschot gefactureerd. 

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan STERK Buiteninrichting een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente. 

4. Opdrachtgever heeft niet het recht tot korting of verrekening van het door hem aan STERK Buiteninrichting verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering zijdens de opdrachtgever zijn de vorderingen van STERK Buiteninrichting op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

7. STERK Buiteninrichting heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. STERK Buiteninrichting kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. STERK Buiteninrichting kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door of namens STERK Buiteninrichting geleverde zaken blijven eigendom van STERK Buiteninrichting totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met STERK Buiteninrichting gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op een andere manier te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht STERK Buiteninrichting zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. 

4. Voor het geval dat STERK Buiteninrichting zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan STERK Buiteninrichting of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van STERK Buiteninrichting zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

5. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door of namens STERK Buiteninrichting geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan STERK Buiteninrichting toebehoren. Bij ontbreken hiervan worden zaken van dezelfde soort, kwaliteit of hoeveelheid als de door of namens STERK Buiteninrichting geleverde zaken, geacht de door STERK Buiteninrichting geleverde zaken te zijn tot het aantal of de hoeveelheid als door STERK Buiteninrichting geleverd. 

Artikel 17 – Reclames 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, gegeven adviezen of geleverde goederen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan STERK Buiteninrichting. De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient klachten binnen twee maanden na ontdekking aan STERK Buiteninrichting te melden. 

2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat STERK Buiteninrichting in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient STERK Buiteninrichting in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

4. Geen recht op herstel bestaat indien gebreken na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de Opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. STERK Buiteninrichting staat in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van STERK Buiteninrichting, integraal voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting is beperkt overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

2. De aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting is beperkt tot het bedrag dat onder de door STERK Buiteninrichting dan wel door de Opdrachtgever afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. 

3. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs. 

4. De totale aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting is in ieder geval beperkt tot een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). 

5. STERK Buiteninrichting is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. STERK Buiteninrichting is niet aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op welke manier verband houdend met, veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht. 

6. STERK Buiteninrichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STERK Buiteninrichting is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens. 

7. STERK Buiteninrichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade. 

8. De eventuele aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde Materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode Materialen geldt dat de aansprakelijkheid van STERK Buiteninrichting niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien STERK Buiteninrichting de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen. 

9. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat STERK Buiteninrichting niet respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden. 

10. De maximumbedragen in deze bepaling gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van STERK Buiteninrichting of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 19 – Vrijwaring en verjaring 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Opdrachtgever jegens STERK Buiteninrichting en de door STERK Buiteninrichting bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar na het ontstaan van de vordering. 

2. Opdrachtgever vrijwaart STERK Buiteninrichting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. De Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht STERK Buiteninrichting te vrijwaren en stelt STERK Buiteninrichting schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van iedere aanspraak van derden voor schade die verband houdt met ieder onjuist gebruik van de geleverde goederen, of onjuistheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, een en ander in de meest brede zin van het woord. 

Artikel 20 – Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STERK Buiteninrichting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STERK Buiteninrichting niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van STERK Buiteninrichting, arbeidsongeschiktheid en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers worden daaronder begrepen. 

3. STERK Buiteninrichting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STERK Buiteninrichting zijn verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 21 – Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij STERK Buiteninrichting. 

2. STERK Buiteninrichting behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van STERK Buiteninrichting onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. 

3. De van enig aanbod deel uitmakende ideeën, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, technische omschrijvingen, berekeningen en modellen, die door STERK Buiteninrichting of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van STERK Buiteninrichting, tenzij het aanbod wordt geaccepteerd, onverminderd de intellectuele eigendomsrechten van STERK Buiteninrichting. 

4. Het is de Opdrachtgever verboden materiaal van STERK Buiteninrichting waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van STERK Buiteninrichting. 

5. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan STERK Buiteninrichting wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan STERK Buiteninrichting retour worden gezonden. 

6. Aan de Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. 

7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen waarop een intellectueel eigendom van STERK Buiteninrichting rust, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

8. Bij overtreding van enige bepaling uit dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd euro) per overtreding, onverminderd het recht van STERK Buiteninrichting om in plaats van boete nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 22 – Geschillen 

1. De rechter in de vestigingsplaats van STERK Buiteninrichting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft STERK Buiteninrichting het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op elke overeenkomst tussen STERK Buiteninrichting en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Opgesteld, 7 augustus 2023